ตัวชี้วัด PP ทุกรายการ

P&P 10 รายการ

 • จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด ครั้งที่ 1
 • จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการดูแลก่อนคลอดครั้งต่อไป
 • จำนวนหญิงหลังคลอดที่ได้รับบริการดูแลหลังคลอดตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
 • จำนวนผุ้รับบริการคุมกำเนิด
 • จำนวนเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการตรวจพัฒนาการทั้งหมด
 • จำนวนเด็ก 6-12 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
 • จำนวนการได้รับบริการวัคซีน EPI ทุกชนิดในเด็กแรกเกิดถึงเด็ก ป.6
 • จำนวนหญิง 30-60 ปี ที่ได้รับบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • จำนวนผู้อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปได้รับบริการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
 • จำนวนผู้อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปได้รับบริการตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า

PPA

 • บริการตรวจยืนยันโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี
 • บริการตรวจคัดกรอง Down syndrome ในหญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • บริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด
 • บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
 • บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร(ใส่ห่วง/ยาฝัง) หญิง < 20 ปี
 • บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร(ใส่ห่วง/ยาฝัง) หญิง >= 20 ปีขึ้นไปกรณีแท้ง Unwanted pregnancy (ขยายกลุ่มปี 62)
 • บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (เพิ่มรายการปี 62)
 • บริการ ANC (เพิ่มรายการปี 62)

PPB

 • จัดบริการวัคซีนป้องกันโรคแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully immunized) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 • จัดบริการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 100

บริการแพทย์แผนไทย

 • บริการนวด อบ ประคบ ในและนอกสถานบริการ
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย
 • การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบ Fit test

 • บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบ Fit test