ตัวชี้วัด QOF

ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ (เฉพาะเขต 12)

ตัวชี้วัดกลาง(ใช้ทั่วประเทศ)