รพ.สต.นานาค

วิดีโอนำเสนอ

ผังโครงสร้าง

นางละมัย ยูโซะ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.นานาค
นายอิสะมแอ มะซง
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวณธัญ หะยีดือราแม
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวนูรีซัน แวจิ
พยาบาลวิชาชีพ
นางรัชณีย์ พระพิทักษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวนูรีซัน สาเมาะ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางสาวอาตีกะห์ รอแม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางเสาวณีย์ แดงศรี
ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
นางสุพรพิทย์ จันทร์เดิม
ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป