ข้อมูล อสม.

หน่วยงาน จำนวน อสม.
รพสต.บ้านทรายขาว 40
รพสต.บ้านกูบู 38
รพสต.พร่อน 62
รพสต.ศาลาใหม่ 78
รพสต.บางขุนทอง 22
รพสต.เกาะสะท้อน 35
รพสต.นานาค 43
รพสต.บ้านโคกมือบา 37
รพสต.บ้านโคกยาง 40
รพสต.บ้านโคกงู 57
รพสต.บ้านตะเหลี่ยง 42
รพ.ตากใบ 143
ผลรวมทั้งหมด 637