ผังโครงสร้าง

นายวีระโชติ รัตนกุล
สาธารณสุขอำเภอตากใบ
นางมาซือนะห์ อามีเราะ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางรัชนันท์ หงษ์น้อย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางพจนี จันทร์เกตุ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
นายยงยุทธ์ หนูพรหม
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางปัณฑิตา เสาร์พูล
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางสาวรัศมี อามีเราะ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสาวนอร์ไอนี ยูโซ๊ะ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสาวนูรยาตีม ดอเลาะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นายบูร์ฮาน บือราเฮง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสุดารัตน์ ไกรน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุทิพย์ แก้วสำอางค์
พนักงานทั่วไป