อัตรากำลัง

ข้าราชการ 

หน่วยงาน จพ.สาธารณสุข นวก.สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งหมด
รพสต.บ้านทรายขาว 0 3 2 5
รพสต.บ้านกูบู 0 2 3 5
รพสต.พร่อน 0 2 3 5
รพสต.ศาลาใหม่ 1 1 3 5
รพสต.บางขุนทอง 0 2 2 4
รพสต.เกาะสะท้อน 1 1 2 4
รพสต.นานาค 2 0 3 5
รพสต.บ้านโคกมือบา 1 0 4 5
รพสต.บ้านโคกยาง 2 1 3 6
รพสต.บ้านโคกงู 0 2 3 5
รพสต.บ้านตะเหลี่ยง 1 1 3 5
สสอ.ตากใบ 3 7 1 11
ผลรวมทั้งหมด 11 22 32 65

ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการ 

หน่วยงาน จพ.ทันตสาธารณสุข จพ.สาธารณสุข พนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ
รพสต.บ้านทรายขาว 0 0 2 0
รพสต.บ้านกูบู 1 0 1 1
รพสต.พร่อน 0 0 1 1
รพสต.ศาลาใหม่ 1 1 1 1
รพสต.บางขุนทอง 0 0 1 1
รพสต.เกาะสะท้อน 1 0 1 1
รพสต.นานาค 1 0 2 0
รพสต.บ้านโคกมือบา 0 0 1 1
รพสต.บ้านโคกยาง 0 0 2 0
รพสต.บ้านโคกงู 1 0 1 1
รพสต.บ้านตะเหลี่ยง 0 0 1 1
สสอ.ตากใบ 0 0 1 0
ผลรวมทั้งหมด 5 1 15 8
นวก. คอมฯ พนง.ทำความสะอาด แพทย์แผนไทย รวมทั้งหมด
0 0 0 2
0 0 0 3
0 0 0 2
0 0 0 4
0 0 0 2
0 0 0 3
0 0 0 3
0 0 0 2
0 0 0 2
0 0 1 4
0 0 0 2
1 1 0 3
1 1 1 31