ออกตรวจบูรณาการการลักลอบ ณ ด่านตากใบ

วันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ.2561 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนตากใบ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนตากใบ ออกตรวจบูรณาการการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้า สัตว์น้ำ และสินค้าเกษตร ณ บริเวณหน้าด่านพรมแดนตากใบ

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านเข้า-ออกบริเวณช่องทางด่านพรมแดนตากใบ

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านเข้า-ออกบริเวณช่องทางด่านพรมแดนตากใบ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการชายแดน 1 วันที่ 3 เม.ย 2561.

สคร.12 ลงพื้นที่ตากใบ เพื่อจับตรวจหนู

วันที่ 12-13 มีนาคม 2561  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  ร่วมกับงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตากใบ(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ)  ได้ออกปฏิบัติงานเฝ้าระวังกาฬโรคช่องทางเข้าออกประเทศ  โดยการวางกรงดักหนู และเฝ้าระวังสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยการเก็บตัวอย่างน้ำ  พื้นที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตากใบ พรมแดนตากใบ จ.นราธิวาส