ประชุมเครือข่ายเกษตรกรฟาร์มโคกยามู ต.ไพรวัน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ได้มีการประชุมเครือข่ายเกษตรกรฟาร์มโคกยามู ต.ไพรวัน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างให้ได้มาตรฐานGAP เพื่อต่อยอดส่งผักเข้าโครงการอาหารปลอดภัยใน รพ. ศูนย์เด็กเล็ก มีเกษตรจังหวัด คบ.สสจ เภสัชกรรพ.ตากใบ สสอ.ตากใบ รพสต.บ้านกูบู และแม่งานหลักคือโครงการประชารัฐ เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนา

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค และเจาะเลือดคัดกรองความเสี่ยงในเกษตรกร

เมื่อวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 รพ.สต. ได้ดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภค และเจาะเลือดคัดกรองความเสี่ยงในเกษตรกร ณ ศุนย์เรียนรุชุมชนบ้านโคกงู โดยบุรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง อันตรายจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมี กำจัดศัตรูพืช สารเคมีกำจัดวัชรพืช มีผุ้เข้าร่วมโครงการ 105 ราย สมัครใจเจาะเลือด จำนวน 64 ราย พบ มีความเสี่ยง 2 ราย

ประชุมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการฯกลุ่มร้านอาหาร/แผงลอยมน

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.ศาลาใหม่จัดประชุมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการฯกลุ่มร้านอาหาร/แผงลอยมนโครงการใส่ใจสุขภาพคุ้มครองผู้บริโภค ต.ศาลาใหม่ 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 37 คน เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้รู้ถึงหลักการต่างๆเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

เก็บตัวอย่างอาหาร(น้ำดื่มบรรจุขวดปิดสนิท)

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบและโรงพยาบาลตากใบ ได้ทำการเก็บตัวอย่างอาหาร(น้ำดื่มบรรจุขวดปิดสนิท)เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพฯ ประจำปี 2561

ลงพื้นเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข คปสอ.ตากใบ ร่วมกับ อสม.เขต ม.4 บ้านบางน้อย ลงพื้นเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ในเขตหมู่ 4 บ้านบางน้อย ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ปี 2561

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.-16.00 น. งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขประจำสาธารณสุขอำเภอตากใบ ร่วมด้วยกับโรงพยาบาลตากใบและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ม.2 บ้านไร่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ปี 2561 ในเขตพื้นที่ หมู่ 2 บ้านไร่ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ตรวจโรงงานผลิตน้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท(ครั้งที่2)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00น. – 11.00น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบร่วมกับบฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นราธิวาส และโรงพยาบาลตากใบได้ตรวจโรงงานผลิตน้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท(ครั้งที่2)เพื่อขอเลขสารบบอาหาร ณ ” น้ำดื่มบุศรินทร์ ” 49/1 ม.5 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ออกตรวจสอบร้านขายของชำในอำเภอตากใบ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน61 เวลา 13.30 น.-16.00น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบร่วมกับโรงพยาบาลตากใบออกตรวจสอบร้านขายของชำ และสถานที่ผลิต/นำเข้า/จำหน่ายเครื่องสำอางที่ได้รับอนุญาตในเขตตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ ร่วมกับทีมงานฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.นราธิวาส, กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองตากใบ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จำนวน 4 ร้าน ดังนี้ 1.ร้านมิสทีน ตลาดตาบา 2.ร้านเฟรชมาร์ท เจ๊ะเห 3.ร้านอริสา เจ๊ะเห 4.ร้านบังเลาะห์ สาขา2 หน้าเทศบาลเมืองตากใบ