กิจกรรมเคลือบฟลูออไรค์และหยอดโปลีโอ รณรงค์ครั้งที่ 2

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านโคกงูได้จัดทำกิจกรรมเคลือบฟลูออไรค์และหยอดโปลีโอรณรงค์ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัซซาดะห์ มีเด็กเข้ารับบริการจำนวน 72 คน พบฟันผุ จำนวน 43 คน

ออกให้บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มค.61 รถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. โดย กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ,รพ.ตากใบ ,รพ.ในเครือข่ายจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย สำนักงานสาธาณสุขอำเภอตากใบ และ รพ.สต.เกาะสะท้อน ได้ออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรม แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ณ อบต.เกาะสะท้อน ผลการออกให้บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ดังนี้ รวมผู้ที่มารับบริการทั้งหมด จำนวน 259 ราย ดังนี้ 1.ตรวจฟัน จำนวน 3 ราย (เป็นฟันคุด Refer รพ.ตากใบ เพื่อรับการผ่า เอาฟันคุดออก) 2.อุดฟัน จำนวน 60 ราย/70 ซี่/120 ด้าน 3.ขูดหินน้ำลาย จำนวน 57 ราย 4.ถอนฟัน จำนวน 139 ราย/177 ซี่

ประชุม อสม. เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงาน วางแผนการดำเนินงานสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 16  มกราคม พ.ศ.2561 ภาคเช้า รพ.สต.เกาะสะท้อน ประชุม อสม. เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงาน วางแผนการดำเนินงานสาธารณสุข การสำรวจข้อมูลงานอาชีวอนามัย ชี้แจงเพื่อแนวทางปฏิบัติในสัปดาหราชประชาสมาสัย พร้อมทั้งวางแผนการออกหน่วย พอ.สว.ด้านทันตกรรมซึ่งจะลงในพื้นที่เกาะสะท้อน ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 นี้

ทีมทันตาภิบาลอำเภอตากใบลุยงาน

วันนี้ 15/12/2560  ได้ให้ทันตสุขศึกษา นร.เกาะสะท้อน จำนวน 20คน, ให้บริการทันตกรรมดังนี้   ขูดหินปูน 12คน   อุดฟัน 6 คน   เคลือบหลุมร่องฟัน 2 คน   ถอนฟันน้ำนม 2 ซี่