รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ผู้ช่วยงานทันตกรรม)

มารายงานตัวภายในเวลา 13.30 น. หมายเหตุ  หลักฐานที่ต้องพามารายงานตัว สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  1  ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ สำเนาวุฒิการศึกษา  1  ฉบับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ช่วยงานทันตกรรม

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลลเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานทันตกรรม