ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ณ วัดเกษตรธิการาม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 เวบา 10.30น. รพ.สต.นานาคได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ณ วัดเกษตรธิการาม พร้อมให้ความรู้ เรื่องไข้เลือดออก และเรื่องCPR ทั้ง อสม.ได้ร่วมกันช่วยพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดนี้ด้วย

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

รพสต.ร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชน  ร่วมกันปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง

วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นานาค จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 18 ราย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมบ้าน,มอบถุงยังชีพ

วันที่26/12/60 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและคณะ พร้อมด้วยนายอำเภอตากใบ, ปลัดอำเภอประจำตำบล, นายก อบต., เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยกองกำลังในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอตากใบ (ต.ศาลาใหม่, พร่อน, นานาค)

อบรมวัคซีนเด็ก 0-1 ปี รพสต.นานาค

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคแบบครบวงจรแก่ผู้ปกครองเด็ก 0-1 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ณ รพสต.นานาค เพื่อเพิ่มความครอบคลุมมในการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายและเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  โดยมีนางสาวนูรยาตีม ดอเลาะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้

ซ้อมแผนเผชิญเหตุตำบลนานาค

เมื่อวันที่ 15ธันวาคม2560 เวลา 09.30 น.นายประยูรพุทธชาตินายอำเภอตากใบเป็นประธานในการซ้อมแผนเผชิญเหตุตำบลนานาคโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบ.ทุกหมู่บ้านหน่วยกำลังทุกภาคส่วนร่วมกันซ้อมแผนตำบลในครั้งนี้