ร่วมดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 05.30 น. เจ้าหน้าที่รพ.สต.บางขุนทองร่วมกับ อสม. และอบต.บางขุนทอง ร่วมดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในวิทยาลัยการอาชีพตากใบ(4 อาคาร+1 ป้อมยามและละแวก)และหมู่บ้าน(บ้านผู้ป่วยและละแวก)ในเขตรับผิดชอบของรพ.สต.บางขุนทอง

ทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดห้องเรียน

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางขุนทองร่วมกับ อบต. อส. ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกงู ทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดห้องเรียน ของใช้และของเล่นในชั้นอนุบาล เนื่องจากมีเด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ในโรงเรียนจำนวน 2 ราย(เด็กในเขตของรพ.สต.บ้านโคกงูซึ่งได้แจ้งผู้รับผิดชอบงานเพื่อควบคุมโรคในชุมชนเรียบร้อยแล้ว) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 48 คน

กิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561  รพ.สต.บางขุนทองได้จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 4 บ้านทุ่งฝ้าย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 76 คน และได้รับการสนับสนุนจัดโครงการภายใต้งบอุดหนุนของ อบต.บางขุนทอง

ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ บ้านบาวงหมู่ที่ 2 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

รพสต.ร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชน  ร่วมกันปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561  รพ.สต บางขุนทอง ได้จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 22 ราย

ประชุม เชิงปฎิบัติการเรื่องพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์เตือนภัยสุขภาพ

รพ.สต บางขุนทอง ได้เข้าร่วมประชุม เชิงปฎิบัติการเรื่องพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์เตือนภัยสุขภาพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่12 สงขลา

อบรมวัคซีนเด็ก 0-1 ปี รพสต.พร่อนและ รพสต.บางขุนทอง

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคแบบครบวงจรแก่ผู้ปกครองเด็ก 0-1 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ณ รพสต.พร่อนและมีรพสต.บางขุนทองเข้าร่วมการอบมรมด้วย เพื่อเพิ่มความครอบคลุมมในการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายและเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  โดยมีนางสาวนูรยาตีม ดอเลาะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้