คัดกรองความดันเบาหวาน ณ หมู่ที่ 7 บ้านพรุกาบแดง

วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกูบู ได้ออกคัดกรองความดันเบาหวาน ณ หมู่ที่ 7 บ้านพรุกาบแดงมีผู้รับการคัดกรองจำนวน 133 คน

การขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกูบูและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านทรายชาวร่วมกับทีมงานปกครองที่ว่าการอำเภอตากใบ ตำรวจ ทหารที่รับผิดชอบตำบลไพรวันและทีมญาลันนันบารู ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบลไพรวัน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5บ้านเกาะสวาดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่รพ.สตบ้านกูบู ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ หมู่ที่ 10 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 62 คน

รายงานสถานการณ์การเกิดไฟป่า

จังหวัดนราธิวาส ครั้งแรก เกิดเมื่อ วันที่ 4/5/2562 เมื่อเวลา 01.30 น. และไฟได้ลามไปถึงสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ ป่าบ้านโคกไม้เรือตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ ผู้นำท้องถิ่น และชุดดับไฟป่า ร่วมกำลังกันออกลาดตระเวน เพื่อเฝ้าระวังและช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมงและในวันที่ 6/5/2562 เมื่อเวลา 03.30 น. ได้เกิดไฟลุกไหม้อีกครั้งในพื้นที่เดิมถึงปัจจุบัน วันนี้ 7/5/62 ทางทีมอำเภอตากใบ สาธารณสุขอำเภอตากใบ รพสต.บ้านทรายขาว รพสต.บ้านกูบู ออกแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น พร้อมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและครอบครัวที่ได้รับผล กระทบแล้ว 10 ครัวเรือน ทั้งนี้ทาง อบต.ตำบลไพรวัน ตำรวจ ชคต.ตำบลไพรวัน และทีมผู้ใหญ่บ้าน และชุดดับ ไฟป่าได้ร่วมกำลังกันออกลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังหมอกควันและไฟป่า และช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและชุดดับเพลิง เร่งควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ซึ่งได้เผาผลาญพื้นที่ป่าสงวน สวนยาง สวนปาล์ม และสวนการเกษตรของประชาชน แต่ยังไม่ได้รับรายงานถึง การเจ็บป่วยในครั้งนี้

จัดประชุมประจำเดือน อสม. รพ.สต.บ้านกูบู

เมื่อวันที่ 14  กันยายน พ.ศ.2561  เวลา 13.30น. รพ.สต.บ้านกูบูได้จัดประชุมประจำเดือน อสม. โดยมี นายพิชิต  รัตนวงศ์สาธารณสุขอำเภอตากใบ มาร่วมประชุมด้วยพร้อมแนะนำของโครงการลดละเลิกบุหรี่และ พชอ.ตากใบ

โครงการพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ 2 วิถี

เมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ.2561  รพ.สต.บ้านกูบูได้ไปร่วมงานโครงการพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ 2 วิถี และมีทางหน่วยของรัฐ ได้แก่ ตำบลไพรวันร่วมกับ ศอ.บต. และ อบต.ไพรวันและมีการประกวดการทำขนมโค ทั้งนี้ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

ให้บริการฉีดวัคซีนเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยามู

เมื่อวันที่  5  กันยายน พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านกูบู ให้บริการฉีดวัคซีนเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยามู พร้อมเก็บตก MMR2  จำนวน  42  คน

ซ้อมแผนการเกิดเหตุในพื้นที่กับหน่วย ชรบ.

เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม พ.ศ.2561  รพ.สต.บ้านกูบูได้ร่วมซ้อมแผนการเกิดเหตุในพื้นที่กับหน่วยทหารชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.) และมีผู้นำหมู่บ้านได้ร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือมากยิ่งขึ้น

โครงการป้องกันไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านกูบูได้จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันไข้หวัดใหญ่พร้อมสอนวิธีล้างมือโดยมีวิทยากร น.ส.นูรยาตีม ดอเลาะ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 368 คน

ให้ความรู้ในโครงการใส่ใจเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านกูบูได้ให้ความรู้ในโครงการใส่ใจเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แก่นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ณ ห้องประชุม รร.บ้านไพรวันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 216 คนโดยมีคุณอร่าม อามีเราะ ผอ.รพ.สต.เกาะสะท้อนเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้