คัดกรองความดันเบาหวาน HT,DM ม.1,ม.4,ม.7

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง พร้อมกับอสม ม.1 คัดกรองความดันเบาหวาน HT,DM จำนวน 135 คน และวันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.2561  คัดกรอง ม.4  จำนวน 217 คน และในวันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ.2561 คัดกรอง ม.7 จำนวน 112 คน

อบรมวัคซีนเด็ก 0-1 ปี รพสต.บ้านตะเหลี่ยง

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคแบบครบวงจรแก่ผู้ปกครองเด็ก 0-1 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ณ รพสต.บ้านตะเหลี่ยง เพื่อเพิ่มความครอบคลุมมในการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายและเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  โดยมีนางสาวนูรยาตีม ดอเลาะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้