โครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดขยะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางขุนทอง

วันที่ 28 สิงหาคม พศ.2562 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ. สต.บ้านโคกงูและเจ้าหน้าที่จาก อบต.บางขุนทอง ได้ร่วมกัน ดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดขยะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางขุนทองและให้ความรู้เรื่องการควบคุม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน

กิจกรรมเคลือบฟลูออไรค์และหยอดโปลีโอ รณรงค์ครั้งที่ 2

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านโคกงูได้จัดทำกิจกรรมเคลือบฟลูออไรค์และหยอดโปลีโอรณรงค์ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัซซาดะห์ มีเด็กเข้ารับบริการจำนวน 72 คน พบฟันผุ จำนวน 43 คน

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่  10  กันยายน  พ.ศ.2561  รพสต.บ้านโคกงูได้จัดอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ หมู่ที่ 1 บ้านบางขุนทอง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 89 ราย

โครงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและกำจัดขยะ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน พ.ศ.2561 รพ.สต.โคกงูร่วมกับ อบต.บางขุนทอง ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและกำจัดขยะชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่  2 3 4 และ 5 ในตำบลพร่อนบางขุนทอง ซึ่งทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี

ออกหน่วยให้บริการปฐมพยาบาลในงานกีฬาสานสัมพันธ์บ้านยูโยมิตรภาพครั้งที่ 1

วันที่  30  สิงหาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านโคกงู ได้ออกหน่วยให้บริการปฐมพยาบาลในงานกีฬาสานสัมพันธ์บ้านยูโยมิตรภาพครั้งที่ 1 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.บางขุนทอง และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมถอดบทเรียน อำเภอสุขใจ สารคดีทีวีบูรพา

เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม พ.ศ.2561 ในเวลาช่วงเช้า รพ.สต.บ้านโคกงูและรพ.สต.บางขุนทอง เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน อำเภอสุขใจ สารคดีทีวีบูรพา แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ณ ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการวัดบุณณาราม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งที่ 75 คน  และในช่วงเวลาภาคบ่าย ได้มีการเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ชื่อผู้ป่วย นายเจ๊ะมามะ เจ๊ะฮะ  83 ม.1 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ร่วมกับนายกเหล่ากาชาติ นราธิวาส

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น. รพ.สต.บ้านโคกงู ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของโรงเรียนบางขุนทอง ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลัก 3 เก็บ 3 โรค และการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค และเจาะเลือดคัดกรองความเสี่ยงในเกษตรกร

เมื่อวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 รพ.สต. ได้ดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภค และเจาะเลือดคัดกรองความเสี่ยงในเกษตรกร ณ ศุนย์เรียนรุชุมชนบ้านโคกงู โดยบุรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง อันตรายจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมี กำจัดศัตรูพืช สารเคมีกำจัดวัชรพืช มีผุ้เข้าร่วมโครงการ 105 ราย สมัครใจเจาะเลือด จำนวน 64 ราย พบ มีความเสี่ยง 2 ราย

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

รพสต.ร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชน  ร่วมกันปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช ที่ตั้งครรภ์ 24 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ นำโดยท่านสาธารณสุขอำเภอ นายพิชิต รัตนวงศ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และ อสม.รพ.สต.บ้านโคกงู เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยจิตเวช ที่ตั้งครรภ์ 24 สัปดาห์ ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ การรับยาจิตเวช และ การวางแผนครอบครัว หลังคลอด ซึ่งผู้ป่วยได้ให้ความร่วมมือเป็น อย่างดี เกี่ยวกับคำแนะนำดังกล่าว