ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานความดัน

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านโคกยาง ร่วมกับ โรงพยาบาลตากใบ ได้ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานความดัน จำนวน 46 คน และผิดปกติ 7 คน

จัดทำกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ บ้านสะหริ่ง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านโคกยาง จัดทำกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ บ้านสะหริ่ง มีผู้เข้าร่วมชมรมจำนวน 93 คน

โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ.2561 รพ.สต. บ้านโคกยางได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 85 ราย

รับการประเมินตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่  7  กันยายน  พ.ศ.2561  ตำบลพร่อน โดย รพสต.พร่อน,รพสต.โคกยาง และ อบต.พร่อน ร่วมรับการประเมินตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาและ สสจ.นราธิวาส ณ ห้องประชุม อบต.พร่อน

ประชุมประจำเดือน อสม.

เมื่อวันที่  6  กันยายน พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านโคกยาง ประชุมประจำเดือน อสม.พร้อมจ่ายเงินค่าป่วยการของเดือน มิย. และชี้แจงการสมัครเข้าร่วม ลด ละ เลิก บุหรี่ ให้กับอสม. และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  38  คน

ออกให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านโคกยาง ออกให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการเลือกใช้เกลือโอโอดีนในชุมชน ม.5 บ้านปลักปลา ต.โฆษิต จำนวน 30 ราย

ออกให้ความรู้และแจกยาถ่ายพยาธิ

เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านโคกยาง ออกให้ความรู้และแจกยาถ่ายพยาธิ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในชุมชน โรงเรียนบ้านปลักปลา ม.5 ตำบลโฆษิต จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 135 คน

จัดกิจกรรมพบปะและให้ความรู้ด้านสุขภาพก่อนวันถือศีลอด

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านโคกยาง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุบ้านสะหริ่ง จัดกิจกรรมพบปะและให้ความรู้ด้านสุขภาพก่อนวันถือศีลอด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 69 คน

รับการตรวจเยี่ยมโครงการตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.พร่อน ร่วมกับ รพ.สต.โคกยาง,อบต.พร่อน, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประธาน อสม.ประจำหมู่บ้านและตำบล รับการตรวจเยี่ยมโครงการตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาและ สสจ.นราธิวาส  ในที่ประชุมทีมจากศูนย์ฯ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ และการดำเนินงานตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  และรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานตำบลบูรณาการฯจาก ผอ.รพสต.พร่อน  หลังจากนั้นไปเยี่ยมชมศูนย์บริการผู้พิการและผู้สูงอายุของ อบต.พร่อน  และเยี่ยมชมการจัดการขยะของโรงเรียนวัดโคกมะม่วง

จัดทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561  รพ.สต.บ้านโคกยาง ได้จัดทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 18 คน