• งานอนามัยแม่และเด็ก

  • ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้ ANC 5 ครั้งตามเกณฑ์
  • ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
  • ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการเยี่ยมหลังคลอดตามเกณฑ์
 • งานพัฒนาการและโภชนาการ

  • ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย
   • ร้อยละของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
   • ร้อยละของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า
   • ร้อยละของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ที่มีผลคัดกรองสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการโดยผู้ปกครอง และติดตามภายใย 30 วัน
  • ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

  • ร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน
   • ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแลด้วยเครื่องมือ Activity of Daily Living (ADL)
   • ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 คะแนน
 • งานสุขภาพจิต

  • ร้อยละของประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า
 • งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

  • ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ดี
  • ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
  • ร้อยละของประชากรอายุ 35 – 74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
  • ร้อยละของประชากรอายุ 35 – 74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
  • ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30 – 60 ปี ภายใน 5 ปี
 • งานควบคุมโรคติดต่อ

  • อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
 • งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

  • ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์
  • ร้อยละของเด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์
  • ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์
  • ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์
 • งานอนามัยโรงเรียน

  • ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6 – 14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและมีรูปร่างสมส่วน
 • งานทันตสาธารณสุข

  • ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 12 ปี ฟันดีไม่ผุ
  • ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช
   • ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช
   • ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุ 18 เดือน – 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
 • งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

  • ร้อยละการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก
   • ร้อยละการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
   • ร้อยละการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดต่อเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)
 • งานแพทย์แผนไทย

 • ระบบบริหารจัดการ

  • ร้อยละคุณภาพข้อมูลสุขภาพใน Health Data Center
  • ระดับความสำเร็จของการจัดระบบควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย
  • ร้อยละของงบประมณที่ รพ.สต. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล