1. การคัดกรองมะเร็งเต้านม ปี 2558-2562
 2. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2558-2562
 3. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ก่อนและหลังคลอด
 4. ข้อมูลการตาย ปี 2558-2562
 5. คัดกรองค้นหาความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม 35 ปีขึ้นไป
 6. คัดกรองค้นหาความเสี่ยงโรคเบาหวานในกลุ่ม 35 ปีขึ้นไป
 7. คัดกรองความดันโลหิตสูงแยกกลุ่มอายุ
 8. คัดกรองเบาหวานแยกกลุ่มอายุ
 9. คัดกรอง Healthy Ageing
 10. จำนวนประชากรจำแนกตามกลุ่มสิทธิ
 11. จำนวนป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
 12. จำนวนผู้ป่วยนอก ปี 2558-2562
 13. จำนวนผู้ป่วย HT_DM ขึ้นทะเบียน
 14. วัคซีนครบชุดในเด็ก 1 ปี
 15. วัคซีนครบชุดในเด็ก 2 ปี
 16. วัคซีนครบชุดในเด็ก 3 ปี
 17. วัคซีนครบชุดในเด็ก 5 ปี
 18. ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 19. สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก
 20. สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก
 21. อัตราเกิด ตาย เพิ่ม ทารกตาย
 22. DSPM