วิดีโอนำเสนอ

ผังโครงสร้าง

นางละมัย ยูโซะ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.นานาค
นายอิสะมแอ มะซง
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวณธัญ หะยีดือราแม
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวนูรีซัน แวจิ
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวนูรีซัน สาเมาะ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางสาวอาตีกะห์ รอแม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางเสาวณีย์ แดงศรี
ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
นางสุพรพิทย์ จันทร์เดิม
ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป