ผังโครงสร้าง

นางสาวอุไร เพ็ชรนิล
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บางขุนทอง
นางธัญญลักษณ์ คงทิตย์
พยาบาลวิชาชีพ
นางบุญเที่ยง พูนเทพ
พยาบาลวิชาชีพ
นางอรอนงค์ ชมภูทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวยุวดี ทองคุปต์
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
นางสาวพจนา เทพพรหม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางดวงดาว พรหมเจียม
ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป