ผังโครงสร้าง

นางน้ำฝน พรอมน้อย
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านกูบู
นางอุทัยพร นาวี
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวรอฮานา ยูโซ๊ะ
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวหนึ่งฤทัย นอหะมะ
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวสาวิตรี แซ่คู่
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวนูรูลฮูดา อีซอ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางสาวรอกีเย๊าะ ยูโซ๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางรอมีย๊ะ เบ็งเย๊ะ
ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป