ผังโครงสร้าง

นางสมศรี พงษ์พานิชย์
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง
นางสาวนูรดา เจ๊ะเซ็ง
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวตัซนีม เจ๊ะแม
พยาบาลวิชาชีพ
นายปัญญา อิสลามกุล
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวนิฟิดีละห์ ตูแวงีงิง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวรุสนานิง เสาะเลาะ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสนานิง เตะ
ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป