ผังโครงสร้าง

นายวิโรจ ชาญแท้
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านทรายขาว
นางซูไนดา ตามะ
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวเสาวณีย์ เทพกำเหนิด
พยาบาลวิชาชีพ
นางพรรณฤพร พิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
นางกีเย๊าะ เซ็งโต๊ะ
ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
นางหมวก ยอมเต็ม
ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป