วิดีโอนำเสนอ ๙ เมืองที่พ่อสร้าง (อ.ตากใบ)

ผังโครงสร้าง

นางจันทร์แจ่ม อินอุ้ย
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านโคกงู
นางสาวนิรดา คงพูน
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวแวสุนียะห์ อาแด
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวปิยุกฤษณ์ ทองบุญ
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวกชพร หนักทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววนิดา บุญหา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาววรรณา ชาญแท้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย