ผังโครงสร้าง

นางดาราวัลย์ บั้นบูรณ์
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านโคกมือบา
นางมุกดา สุวรรณโอภาส
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวปรางมาศ จันทร์คง
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวสุจิตรา โต๊ะมาน
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวฮายาตี นาปี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวนูรฟาฎีละฮ์ สาเม๊าะ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววัน แดงสุวรรณ
ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป