ผังโครงสร้าง

นางวิภาวรรณ ศรีสังข์
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านโคกยาง
นางยามีล๊ะ มาดูสาลี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางสาวชลิตา สุขเพชร
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวพรเพ็ญ ประสิทธิชัยวุฒิ
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวรอซือนิง ดือเลาะ
พยาบาลวิชาชีพ
นายมะนอ อาแว
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางกำไร จันทร์คง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
นางนุ้ย จันทร์คง
ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
นางนงนุช ศรีรัตน์
ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป