ผังโครงสร้าง

นางสมจิต กล้าหาญ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.พร่อน
นางติยาพร พิทักษ์วงศ์วาน
พยาบาลวิชาชีพ
นางแพรวพิศ ศิริตระกูล
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวอุษา นอสืบ
พยาบาลวิชาชีพ
นางจันทร์ยา จันทร์คง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววาจีย์ ไทยสนิท
แพทย์แผนไทย
นางวริยา คงรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางวรัญญา บกชู
ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป