ผังโครงสร้าง

นายอัสมาวี สือนิกลิง
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ศาลาใหม่
นางสาวนูรมา แวหะมะ
พยาบาลวิชาชีพ
นางรอหูดา เจ๊ะเต๊ะ
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวฟาตีนี พิริยศาสน์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางพัตมา วาเด็งพงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวสีตีฆอรีเย๊าะ อูมา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางสาวนวลศรี แสงสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุมารี งาสว่าง
ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป