รพ.สต.เกาะสะท้อน

ผังโครงสร้าง

นางสาวโนวาตี ปะดอมะ
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวอาซานิง อาซามิง
พยาบาลวิชาชีพ
นางสุนิฑา อาแว
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวกูไอซ๊ะ ต่วนกูจิ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข