ประวัติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ

” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ ตั้งอยู่เลขที่ 168/3 หมู่ที่ 3 ตำบลเจ็ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2515 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมา ปี 2554 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ภายใต้แผนงานโครงการไทยเข้มแข็ง 2553
ตามแบบเลขที่ 8732 กองแบบแผน สำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุข
เป็นเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) และเปิดทำการอาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556
โดยมีนายเวียงชัย นะวงศ์ ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอตากใบ “

วิสัยทัศน์(Vision)

องค์กรมีคุณภาพ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม คนตากใบสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

พันธกิจ(Mission)

ยุทธศาสตร์(Strategy)