หน่วยงาน ชาย(คน) หญิง(คน) รวมทั้งหมด(คน)
รพสต.บ้านทรายขาว 1,536 1,556 3,092
รพสต.บ้านกูบู 2,991 3,149 6,140
รพสต.พร่อน 1,439 1,600 3,039
รพสต.ศาลาใหม่ 4,958 4,913 9,871
รพสต.บางขุนทอง 449 507 956
รพสต.เกาะสะท้อน 2,872 2,950 5,822
รพสต.นานาค 2,358 2,419 4,777
รพสต.บ้านโคกมือบา 2,170 2,210 4,380
รพสต.บ้านโคกยาง 2,002 2,072 4,074
รพสต.บ้านโคกงู 2,283 2,220 4,503
รพสต.บ้านตะเหลี่ยง 2,127 2,221 4,348
รพ.ตากใบ 10,120 10,760 20,880
ผลรวมทั้งหมด 35,305 36,577 71,882