หน่วยงาน จำนวน อสม.
รพสต.บ้านทรายขาว 40
รพสต.บ้านกูบู 38
รพสต.พร่อน 62
รพสต.ศาลาใหม่ 78
รพสต.บางขุนทอง 22
รพสต.เกาะสะท้อน 35
รพสต.นานาค 43
รพสต.บ้านโคกมือบา 37
รพสต.บ้านโคกยาง 40
รพสต.บ้านโคกงู 57
รพสต.บ้านตะเหลี่ยง 42
รพ.ตากใบ 143
ผลรวมทั้งหมด 637