01


TAKBAI MOPH

T : Take care / คนตากใบไม่ทอดทิ้งกัน = มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ใกล้เคียงกัน ระบบการปฏิบัติงานที่เป็นรูปแบบเดียวกัน ค่าตอบแทนที่เสมอภาค
A : Attitude / ทัศนคติที่ดี = มีการปฏิบัติงานในรูปของทีมงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
K : Knowledge / มีความรู้ = เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับพัฒนาตนเอง เช่น การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ทุกปี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากร
B : Best Behaviror / มีพฤติกรรมที่ดี = ส่งเสริมพฤติกรรมส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับงานบริการ
เช่น การแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ มารยาทในการต้อนรับและบริการ ยิ้มแย้ม ทักทาย ให้คำแนะนำ
A : Action / นำประชาชนสู่การปฏิบัติ = ส่งเสริม กระตุ้น ให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ ตามสถานการณ์ เช่น การจัดการขยะในครัวเรือน การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
I : Information / ตอบชัดเรื่องข้อมูล = มีการคืนข้อมูล ให้กับประชาชน องค์กรภายนอก การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซด์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยบริการ
M : Mastery / ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิดพูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
O : Originality / สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People-centered approach / ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน
H : Humility / มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยเหลือผู้อื่น แก้ปัญหาในยามคับขัน