นายวีระโชติ รัตนกุล

สาธารณสุขอำเภอตากใบ

นางรัชนันท์ หงษ์น้อย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางมาซือนะห์ อามีเราะ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางสาวรัศมี อามีเราะ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางสาวนอร์ไอนี ยูโซ๊ะ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางจันทรชา เชิดชู

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางกัณจนพร กุญชรชัย

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

นายยงยุทธ์ หนูพรหม

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางปัณฑิตา เสาร์พูล

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางสุดารัตน์ ไกรน้อย

เจ้าพนักงานธุรการ

นายศุภกิตติ์ กิ้มอิ้น

พนักงานทั่วไป

นายบูร์ฮาน บือราเฮง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์