ผังโครงสร้าง

ผังโครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ

นางสาววรรณี อุ่ยสกุล

นางสาววรรณี อุ่ยสกุล

สาธารณสุขอำเภอตากใบ
นายไพรัช กล้าหาญ

นายไพรัช กล้าหาญ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายถวิล พรหมพูล

นายถวิล พรหมพูล

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
นางมาซือนะห์ อามีเราะ

นางมาซือนะห์ อามีเราะ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
นางพจนี จันทร์เกตุ

นางพจนี จันทร์เกตุ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
นางรัชนันท์ หงษ์น้อย

นางรัชนันท์ หงษ์น้อย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายยงยุทธ์ หนูพรหม

นายยงยุทธ์ หนูพรหม

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางสาวนอร์ไอนี ยูโซ๊ะ

นางสาวนอร์ไอนี ยูโซ๊ะ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสาวนูรยาตีม ดอเลาะ

นางสาวนูรยาตีม ดอเลาะ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นางสาวรัศมี อามีเราะ

นางสาวรัศมี อามีเราะ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายบูร์ฮาน บือราเฮง

นายบูร์ฮาน บือราเฮง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสุดารัตน์ ไกรน้อย

นางสุดารัตน์ ไกรน้อย

พนักงานทั่วไป
นางสาวสุทิพย์ แก้วสำอางค์

นางสาวสุทิพย์ แก้วสำอางค์

พนักงานทั่วไป