นายวีระโชติ รัตนกุล

สาธารณสุขอำเภอตากใบ

นางรัชนันท์ หงษ์น้อย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางมาซือนะห์ อามีเราะ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางพจนี จันทร์เกตุ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส

นางสาวรัศมี อามีเราะ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางสาวนอร์ไอนี ยูโซ๊ะ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางจันทรชา เชิดชู

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายยงยุทธ์ หนูพรหม

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางปัณฑิตา เสาร์พูล

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางสาวนูรยาตีม ดอเลาะ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

นางกัณจนพร กุญชรชัย

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

นางสุดารัตน์ ไกรน้อย

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุทิพย์ แก้วสำอางค์

พนักงานทั่วไป

นายบูร์ฮาน บือราเฮง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์