วิสัยทัศน์ : องค์กรมีคุณภาพ คนตากใบสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายร่วมจัดบริการสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)
๑.สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร บริการ และวิชาการอย่างต่อเนื่อง
๒.สนับสนุนกิจกรรมและบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม
๓.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านสาธารณสุข
๔.กำกับดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
๕.สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน

ยุทธศาสตร์ (Stategy)
๑.พัฒนาคุณภาพการบริหาร บริการ และวิชาการให้ได้มาตรฐาน
๒.พํฒนาระบบการดูแลผู้ด้อยโอกาศทางสังคม
๓.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มาตรฐาน
๔.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การสร้างสุขภาพ และการจัดการโรคตามบริบทของพื้นที่
๕.พัฒนาศักยภาพชุมชน ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ