|

สคร.12 ลงพื้นที่ตากใบ เพื่อจับตรวจหนู

วันที่ 12-13 มีนาคม 2561  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  ร่วมกับงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตากใบ(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ)  ได้ออกปฏิบัติงานเฝ้าระวังกาฬโรคช่องทางเข้าออกประเทศ  โดยการวางกรงดักหนู และเฝ้าระวังสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยการเก็บตัวอย่างน้ำ  พื้นที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตากใบ พรมแดนตากใบ จ.นราธิวาส

Similar Posts