ร่วมให้ความรู้แก่ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.๔ – ๖ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ได้จัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ลูกเสือ – ยุวกาชาด ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ให้ได้รับการพัฒนา เต็มศักยภาพ และได้กําหนดให้กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดเพิ่มเติม จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือ – ยุวกาชาด ปกติในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นการ ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยกําหนด จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ ยุวกาชาด (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) ในวันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และทางสาธารณสุขอำเภอตากใบได้เข้าร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย