ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อใน รพสต.

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและป้องกันการติดเชื้อ คป.สอ.ตากใบ ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมกุเลาทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นการชี้แจง แนวทางประเมิน รพ.สต. ติดดาว ในประเด็น งานควบคุมการติดเชื้อ และมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 23 คน

Similar Posts