จัดทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561  รพ.สต.บ้านโคกยาง
ได้จัดทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 18 คน

Similar Posts