|

รับการตรวจเยี่ยมโครงการตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.พร่อน ร่วมกับ รพ.สต.โคกยาง,อบต.พร่อน, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประธาน อสม.ประจำหมู่บ้านและตำบล รับการตรวจเยี่ยมโครงการตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาและ สสจ.นราธิวาส  ในที่ประชุมทีมจากศูนย์ฯ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ และการดำเนินงานตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  และรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานตำบลบูรณาการฯจาก ผอ.รพสต.พร่อน  หลังจากนั้นไปเยี่ยมชมศูนย์บริการผู้พิการและผู้สูงอายุของ อบต.พร่อน  และเยี่ยมชมการจัดการขยะของโรงเรียนวัดโคกมะม่วง

Similar Posts