ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ปี 2561

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.-16.00 น. งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขประจำสาธารณสุขอำเภอตากใบ ร่วมด้วยกับโรงพยาบาลตากใบและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ม.2 บ้านไร่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ปี 2561 ในเขตพื้นที่ หมู่ 2 บ้านไร่ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

Similar Posts