ลงพื้นเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข คปสอ.ตากใบ ร่วมกับ อสม.เขต ม.4 บ้านบางน้อย ลงพื้นเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ในเขตหมู่ 4 บ้านบางน้อย ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

Similar Posts