เก็บตัวอย่างอาหาร(น้ำดื่มบรรจุขวดปิดสนิท)

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบและโรงพยาบาลตากใบ ได้ทำการเก็บตัวอย่างอาหาร(น้ำดื่มบรรจุขวดปิดสนิท)เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพฯ ประจำปี 2561

Similar Posts