|

ออกตรวจบูรณาการการลักลอบ ณ ด่านตากใบ

วันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ.2561 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนตากใบ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนตากใบ ออกตรวจบูรณาการการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้า สัตว์น้ำ และสินค้าเกษตร ณ บริเวณหน้าด่านพรมแดนตากใบ

Similar Posts