ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ให้กับบุคลากร ในสสอ.และรพสต.ทุกแห่งของอำเภอตากใบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.รพสต.ทุกแห่ง, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำ รพสต.ทุกแห่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส คุณสายไหม แก้วเทียมทอง และคุณรุสนานี กาเจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

Similar Posts