|

RVS พื้นที่บ้านปลักปลา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 มิถุนายน 2561  รพสต.บ้านโคกยาง, สสอ.ตากใบ, สสจ.นราธิวาส, สำนักโครงการควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  และ รพสต.ในพื้นที่อำเภอตากใบ ร่วมกิจกรรมรณรงค์คัดกรองโรคผิวหนัง เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่  และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนัง และโรคเรื้อน  ตาม “โครงการควบคุมโรคเรื้อน จังหวัดนราธิวาส ปี 2561” ณ โรงเรียนบ้านปลักปลา อำเภอตากใบ (เอื้อเฟื้อสถานที่)  ผลการดำเนินงานได้คัดกรองผิวหนังและโรคเรื้อนในประชาชนทั้งหมด 197 คน พบผู้ป่วยสงสัย 1 ราย คัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน 11 คน

Similar Posts