ประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอตากใบ(พชอ.)

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 อำเภอตากใบได้จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอตากใบ  โดยมีท่านนายอำเภอตากใบ นายประยูร  พุทธชาติ เป็นประธานการประชุม  โดยที่ประชุม ได้นำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนเบื้องต้นไว้ 3 ประเด็นคือ 1.เมืองตากใบ สะอาด ปราศจากโรค  2.จิตอาสาตากใบใส่ใจชีวิต  3.คนตากใบไม่ทอดทิ้งกัน

Similar Posts