ประชุมวางแผน/ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ  ได้จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน, ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ ปี งบประมาณ แ2561 ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมกุเลาทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการศาสนสถาน(วัด มัสยิด ปอเนาะ) และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาศาสนสถานใน รพสต.และ รพ.ตากใบ เข้าร่วมประชุม จำนวน 48 คน  ซึ่งในปี 2561  อำเภอตากใบมีเป้าหมายดำเนินการ  จำนวน 6 แห่ง คือ
1.วัดโคกมะม่วง
2.วัดฉัททันต์สนาน
3.มัสยิดตะลียัน
5.มัสยิดอีบาดะห์
6.ปอเนาะดารุสสาลาม

 

Similar Posts