กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561  รพ.สต.บ้านกูบูได้ออกทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเวลา 09.00 น. ณ ม.7 โคกยามูมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 86 คนและเวลา 13.30 น. ณ ม.8 บ้านสะปอมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 57 คนพร้อมได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมายมีผู้รับบริการจำนวน 65 คน

Similar Posts