โครงการคัดกรองมะเร็งเชิงรุกด้วย The mask pap smear

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.เกาะสะท้อนได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเชิงรุกด้วย The mask pap smear ตามบัตรเชิญจากเจ้าหน้าที่ มีกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกทั้งหมด 101 คน โดยมีนายไพรัช  กล้าหาญ ตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอตากใบ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนางพจนี  จันทร์เกตุ และเจ้าหน้าที่ รพสต.ทุกๆแห่งในเขตอำเภอตากใบได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Similar Posts